Polityka Prywatności

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 1. Administrator danych osobowych: jest właściwa Wspólnota Mieszkaniowa

My jesteśmy Twoim procesorem danych osobowych, czyli ASKO S.C. Anna Szymulańska Katarzyna Opolska

 1. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko niezbędne dane do realizacji umowy to jest:

: Imię i nazwisko, Numer dowodu osobistego, Numer pesel, Numer telefonu, Adres do korespondencji, Adres zamieszkania, Adres mailowy, jeżeli masz pełnomocników to również ich dane w wyżej wymienionym zakresie

 1. W jakim celu i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

– W celach realizacji uprawnień i interesów osób, których dane dotyczą, wynikających z członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej, w tym w szczególności w zakresie wskazanym w art. 23-25, art. 27, art. 29-32 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, co stanowi realizację obowiązków administratora danych osobowych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust..1 lit. d RODO),

– W celach prowadzenia rozliczeń zaliczeń na koszty zarządu nieruchomością wspólną, co stanowi realizację obowiązków administratora danych osobowych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust..1 lit. d RODO),

– W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO),

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO)

 1. Kto może być odbiorcą Twoich danych:

– Jeżeli zlecono nam administrację nieruchomości to dane osobowe są przekazywane spółce sprawującej zarząd powierzony na podstawie art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,

– Dane osobowe mogą zostać przekazane dalszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzysta Administrator danych osobowych przy przetwarzaniu danych t.j. : firmy ochroniarskie, firmy sprzątające, firmy konserwatorskie, firmy techniczne, firmy wykonujące przeglądy nieruchomości prawem wymagane, firmy informatyczne, kancelarie prawne, biuro rachunkowe.

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane paza obszar UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 2. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

– Dane osobowe stanowiące podstawowe dane kontaktowe Administrator danych przechowuje dla potrzeb sprawowania zarządu nieruchomością wspólną przez okres w którym osoba, której dane dotyczą pozostaje właścicielem lokalu wchodzącym w skład Wspólnoty, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe są nieaktualne.

– Do wygaśnięcia roszczeń

– Do pół roku po rozwiązaniu umowy o administrowanie lub zarządzanie

 1. Jakie masz prawa odnośnie danych osobowych które Cię dotyczą:

Osoba, która pozostawiła swoje dane osobowe, ma prawo do:

 1. a) Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii (pierwsza kopia jest darmowa, przy kolejnych mogą zostać naliczone opłaty)
 2. b) Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 3. c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe, może żądać ich usunięcia.
 4. d) Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. e) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

– Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

– Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. f) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.
 2. g) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Osoba, której dane dotyczą, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu.
 3. h) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

W celu wykonania swoich praw, osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne żądanie do Administratora danych osobowych na adres email: biuro@askosalwator.pl

 1. Informacja o dobrowolności podania danych:

Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na prawidłowe zarządzanie nieruchomością wspólną, w tym realizację uprawnień osób, których dane dotyczą w zakresie sprawowanego zarządu. Brak podania danych uniemożliwia prawidłowe sprawowanie zarządu w odniesieniu do lokalu, którego właścicielem pozostaje osoba, której dane dotyczą.