Slide2

Firma ASKO s.c. zajmuje się profesjonalnie zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.
Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzimy działalność w oparciu o licencję zarządcy nieruchomości o numerze 19635.
Posiadamy także obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
Pracujemy w oparciu o długoletnie doświadczenie zawodowe w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami na obszarze Krakowa.
Oferujemy miłą i fachową obsługę mieszkańców, lubimy swoją pracę którą wykonujemy rzetelnie i z zaangażowaniem.

Zapraszamy do współpracy.
ASKO s.c. Anna Szymulańska Katarzyna Opolska
Pszczelna 50 / 8, 30-431 Kraków
tel./fax 12 427 03 06, 502 379 874

Oferta

Oferta naszej firmy obejmuje w szczególności:

Czynności administracyjno-prawne:

 • Rejestracja Wspólnoty, uzyskanie numeru NIP i REGON
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości i jej dokumentacji
 • Zawieranie umów ubezpieczenia budynku
 • Przygotowanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty
 • Przygotowanie projektów uchwał i innych aktów prawnych ( regulamin porządkowy, statut Wspólnoty )
 • Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli i najemców
 • Podpisywanie umów z dostawcami mediów ( energia elektryczna, energia cieplna, gaz, zimna woda i ścieki, wywóz śmieci )
 • Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości części wspólnych budynku oraz terenów zielonych
 • Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • Ścisła współpraca z Zarządem oraz członkami Wspólnoty Mieszkaniowej

Czynności obsługi technicznej budynku:

 • Nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów budynku ( budowlany, kominiarski, gazowy i elektryczny ) zgodnie przepisami Prawa Budowlanego
 • Organizowanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Realizacja planu remontów zgodnie z przyjętą uchwałą
 • Negocjowanie i zawieranie umów na prace remontowe, konserwacyjne, serwisowe, usuwanie awarii i ich skutków

Czynności finansowo- księgowe :

 • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządów nieruchomością wspólną
 • Przygotowanie projektów planów gospodarczych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, a także bieżących informacji o poniesionych kosztach  utrzymania i przychodach nieruchomości
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • Windykacja przedsądowa należności

nazwa firmy:
ASKO s.c. Anna Szymulańska Katarzyna Opolska

siedziba firmy:
Pszczelna 50 / 8, 30-431 Kraków

kontakt:
telefon/ fax: 12 427 03 06
tel. kom. 509 583 533,  502 379 874
e-mail: biuro@askosalwator.pl
www.askosalwator.pl
NIP: 6772343772
REGON: 121245890